Reglement en Privacyverklaring

Algemeen reglement van toepassing op het terrein van de Tongerse Modelvleugels vzw:

 • Toegang tot het terrein:

Uitgezonderd tijdens wedstrijden is het terrein enkel toegankelijk voor clubleden. Een toevallige bezoeker mag het terrein enkel in begeleiding van een bestuurs- of clublid betreden. Hij mag, na toelating van het bestuur, het terrein enkel gebruiken indien hij in het bezit is van een door de F.A.I. erkende lidkaart en volledig in regel is met de voorschriften inzake verzekering en B.I.P.T.
Indien hij herhaaldelijk gebruik wenst te maken van het terrein dient hij het T.M.V. lidgeld te betalen. Een piloot, aangesloten bij een andere V.M.L. of A.A.M. club en die in deze club wenst te blijven mag, na het betalen van het voorziene T.M.V. lidgeld (zonder federatie bijdrage) en, indien hij voorheen nooit bij T.M.V. aangesloten was, het “eenmalig pleingeld”, bij het jaarlijks voorleggen van de nodige bewijzen van verzekering en B.I.P.T.voorschriften, het terrein gebruiken zoals ieder T.M.V. clublid. Hij is gehouden onderhavig reglement te eerbiedigen.

 • Zuiverheid:

Het is de verantwoordelijkheid van elk clublid om het terrein zuiver te houden. Geen afval of wrakstukken mogen na en crash achtergelaten worden.

 • Parking:

De personenwagens of andere voertuigen zullen behoorlijk en naast elkaar aansluitend op de voorziene plaatsen geparkeerd worden.

 • Kantine:

De kantine is enkel toegankelijk wanneer een aangestelde persoon aanwezig is.
De clubleden dienen zich te houden aan de opening en sluitingsuren die door de verantwoordelijke personen opgelegd worden.
Alleen de aangestelde personen zorgen voor de bediening en afrekening. Andere personen zullen niet achter de toonbank toegelaten worden. De opbrengsten zijn geen persoonlijke eigendom maar wel in het belang van al de leden. Alle consumpties dienen dadelijk betaald te worden.
Om vergissingen te voorkomen wordt GEEN krediet gegeven.

 • Materialen-eigendom van de club:

De materialen eigendom van de club mogen enkel bij aanwezigheid van een bestuurslid of zijn vervanger, of na een eventuele toelating gebruikt worden.
Alle gebruikte materialen zullen terug op de voorziene plaatsen opgeruimd worden. Dit zal gebeuren in groepsverband onder verantwoordelijkheid van de laatste gebruiker. Alle beschadigingen tengevolge van een foutief gebruik dienen vergoed te worden. De tafels en stoelen van het terras en het clubhuis dienen op het terras of in het clubhuis te blijven. Ze mogen niet op het terrein of achter de beschermdraad geplaatst worden. De machines voor onderhoud van het terrein mogen enkel door de daarvoor aangestelde personen gebruikt worden. Met de lestoestellen mag alleen door aangestelde monitoren tijdens het lesgeven gevlogen worden.

 • Omliggende domeinen:

Het is de clubleden en hun familieleden ten stelligste verboden de velden van nabije eigenaars te betreden. Het ophalen van een afgeweken toestel op het terrein van een derde zal slechts door EEN PERSOON en dit met de nodige zorg voor de gewassen gebeuren.

 • Geluidshinder:

Alle motoren dienen van een effectief werkende geluidsdemper voorzien te zijn. Het geluidsniveau zal de voorgeschreven normen niet overschrijden. Ieder motortoestel zal jaarlijks of bij vervanging van de motor of de demper nagemeten worden. Ieder bestuurslid heeft het recht tussendoor het geluidsniveau van een motortoestel te controleren. (DB meter in het clubhuis).
De motoren die boven de voorgeschreven limiet komen dienen NA DE METING aangepast of vervangen te worden. Er mag dus NIET MEER MEE GEVLOGEN WORDEN.
Bij niet naleven van dit verzoek kan het lid geschorst worden.

 • Inlopen van de motoren:

Het inlopen van motoren dient te gebeuren links van het terrein,bekeken van uit het clubhuis.

 • Veiligheid:

Het is verboden laag over voertuigen, clubhuis, personen of ver weg te vliegen. De velden waar landbouwers aan het werk zijn zullen gemeden worden evenals de “verboden zone,, links van het terrein. De piloten zullen hun toestellen niet op een gevaarlijke of onverantwoorde manier besturen. Zij die gevaarlijk vliegen kunnen geschorst worden.
Proeven met modellen of combinaties die gevaar inhouden zijn verboden.
Een verbrandingsmotor mag niet op de parking, langs de straatweg en of achter de afrastering gestart worden. Tijdens het grasmaaien zullen er geen vliegactiviteiten toegestaan worden, alleen in samenspraak met de dienst doende onderhoudsman zullen er afspraken gemaakt kunnen worden.
De aanwezige terreinverantwoordelijke kan het aantal vliegende modellen beperken, of een bepaalde vluchtbaan opleggen, dit om tot een aanvaardbaar veilig luchtruim te komen.
Alvorens te starten zal een nieuw of hersteld toestel eerst nagezien worden. Er zal eveneens een reikwijdte test met de radiobesturing gebeuren.

 • Toeschouwers:

Er worden geen toeschouwers op of rond de start en landingsbaan geduld.
Eventuele helpers dienen ook deze plaats te verlaten wanneer hun taak volbracht is. De bezoekers en kinderen dienen achter de afrastering te blijven. Ieder lid heeft de plicht eventuele toeschouwers op een hoffelijke manier op een veilige afstand te houden. Modellisten en hun vrienden, die naar het terrein komen met kinderen of huisdieren, moeten er over waken dat deze niet op de piste lopen en dat ze niet spelen of rondlopen in de omgeving van de modellen.

 • Zenders:

Zender/ontvanger dienen van een goedkeuringsnummer voorzien te zijn. Zendinstallaties die door het bestuur niet geschikt worden bevonden mogen niet gebruikt worden. Het is verboden om op eigen initiatief van frequentie te veranderen Ieder verandering dient bij het secretariaat aangevraagd te worden dat, rekening houdend met de meest gunstige bezetting van de frequentiebanden, een nieuwe frequentie zal toekennen en het “naambord” zal aanpassen. Ieder zender dient “zichtbaar” de frequentie te vermelden. ALVORENS zijn zender aan te zetten dient men zich in het bezit te stellen van de NODIGE FREQUENTIESPELDEN en zijn persoonlijke naamspeld in de plaats op het frequentiebord te steken.
Clubleden die hun lidgeld gedurende een jaar niet betalen dienen er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat ze hun vroeger toegekende frequentie niet kunnen behouden.
Ongevallen veroorzaakt door het uitzenden op dezelfde frequentie zullen door de schuldige vergoed worden. Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het uitzenden op frequenties die NIET door B.I.P.T. werden toegewezen of voor het gebruik van niet toegelaten zenders. In de weekends zal het afregelen en uittesten van een toestel op de grond, waarbij het aanzetten van de zender nodig is, zoveel mogelijk tot een normale vluchtduur beperkt worden. (+1-20 min.) . Na ELKE VLUCHT dienen de frequentie­spelden op het frequentie bord TERUG GEBRACHT TE WORDEN.

 • Schade:

De club en of het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, vernieling van materiaal of lichamelijke letsels.
Schade berokkend aan derden, moet binnen de 12 uur aan het bestuur worden gemeld. Met de betrokkene dient er zo snel mogelijk contact opgenomen te worden. Materiële schade veroorzaakt aan toestellen door een ander clublid wordt, tussen de betrokken partijen, dezelfde dag onderling geregeld. Bij twijfelgevallen over de schuldvraag zijn de clubreglementen doorslaggevend.

 • Vliegtucht:

Tijdens heet opstijgen zal er altijd in de mate van het mogelijke tegen de windrichting gestart worden. Nieuwe leden mogen slechts vliegen wanneer ze bijgestaan worden door een monitor. De leerling-piloot die vliegt met een ervaren piloot als hulp, blijft zelf altijd de enige verantwoordelijke bij eventuele ongevallen. De piloten zijn ertoe gehouden om elkaar tijdens het vliegen zo min mogelijk te storen. Na het opstijgen zal iedere piloot zich uit de start en landingszone verwijderen en zich zo plaatsen dat hij niemand kan hinderen. Elke piloot moet voor iedere vlucht ervoor zorgen dat zijn materiaal in orde is, en zal niets aan het toeval overlaten. Helikopters zijn er aan gehouden het linker gedeelte van het terrein (bekeken vanuit het clubhuis) te gebruiken bij het opstijgen en landen. Zwevers zijn er aan gehouden het rechter gedeelte van het terrein (bekeken van uit het clubhuis) te gebruiken bij het opstijgen en landen. Alle hulp­middelen voor het optrekken van zwevers, worden zodanig opgesteld en gebruikt dat ze motorvliegers bij het opstijgen en landen niet hinderen. Zij worden er ook aan gehouden een verwittigingsein te geven alvorens te starten.
De officieel toegelaten maximum vlieghoogte bedraagt 120 m. Het is ten stelligste verboden te vliegen in de richting van en in de omgeving van voorbij vliegende burger en of militaire vliegtuigen. Piloten en modellen moeten na iedere vlucht zo spoedig mogelijk de piste verlaten. Zij die aan wedstrijden deelnemen zullen de dag die voorafgaat aan de wedstrijd voorrang krijgen om oefenvluchten uit te voeren. Oefenvluchten met PYLON RACING toestellen zullen enkel na toestemming van de pleinoverste mogen gebeuren. LANDENDE TOESTELLEN HEBBEN STEEDS VOORRANG.
Iedere piloot dient een verwittigingsein te geven alvorens te landen

 • Algemeen:

De clubleden zijn verplicht om elkaar te helpen en dienen de aanwijzigen van de pisteoverste of leden van het bestuur op te volgen. Ieder lid kan. indien nodig. gevraagd worden om te helpen bij het uitvoeren van dringende onderhoudswerken en per gewoon schrijven worden opgeroepen om mee te helpen aan de organisatie van een wedstrijd of andere manifestatie. Indien hij belet is dient hij dit minstens een week voor de manifestatie aan het club secretariaat te laten weten. Elk clublid wordt geacht onderhavige reglement te kennen en te eerbiedigen Bij hun aanwezigheid op andere vliegvelden zullen de clubleden zich houden aan het reglement van de betreffende club zonder echter onze reglementen te overschrijden. Tijdens wedstrijden op ons terrein gelden deze reglementen ook voor piloten en leden van andere clubs.
Het is verboden met voertuigen over de piste te rijden. De cylinderinhoud der motoren zal niet meer bedragen dan het maximum door het bestuur der luchtvaart aan de club toegelaten.
Op het terrein worden geen andere activiteiten dan modelluchtvaart toegelaten.
Ieder lid van de TMV mag voorgesteld worden en benoemd worden door de raad van bestuur voor functies voorzien in de statuten, iedere verkiezing moet echter de goedkeuring krijgen van de raad van bestuur.
De algemene ledengadering zal steeds op het einde van ieder jaar gehouden worden.
De algemene leden vergadering wordt bijeen geroepen door de secretaris in opdracht van de raad van bestuur. Daarvoor zal een rondschrijven gericht worden aan de leden van de club ten minste acht dagen voor de vergadering met vermelding van de agenda in de oproepingsbrief.
Er bestaan 3 categories van leden.
DE LEDEN VAN HET BESTUUR (werkende leden ) zie nieuwe statuten.
Op hen zijn de ART 1-2-3-3.1-3.2-3A-3B1-3.4-4-5.1-5.3-7-8-9-10 van de statuten van toepassing.
DE AANGESLOTEN LEDEN (toetredende leden ) zie nieuwe statuten.
Op hen zijn de ART 3.2-3.3-A-B-B2-3.4 van de statuten van toepassing.
DE ERELEDEN (sympathisanten en of sponsors)

 • Overtredingen:

Bij meervoudige overtredingen zullen sancties getroffen worden die zelfs de uitsluiting tot gevolg kunnen hebben.
Alle vastgestelde inbreuken of opmerkingen aan het adres van de pisteoverste of bestuursleden zullen op de volgende bestuursvergadering voorgelegd worden, en deze zal de sancties vaststellen.
Ieder bestuurslid dient het tot zijn plicht te rekenen om alle overtreders tot de orde te roepen.
De overtreders zullen voor het vaststellen van de sancties gehoord worden.

 • Vliegtijden

Er mag nu vanaf zomeruur verandering alle dagen gevlogen worden vanaf 10.00 uur tot 19.00 uur met verbrandingsmotoren(zonder sunset te overschrijden) met uitzondering voor zwevers (zonder verbrandingsmotor) en electro toestellen die mogen vliegen zonder sunset te overschrijden.
Alleen tijdens wedstrijden die kunnen aanvangen vanaf 9.00 uur mits toelating van de sportverantwoordelijke mag er wel gevlogen worden.
Na 19.00 uur zijn alle activiteiten met modelvliegtuigen met verbrandingsmotoren verboden.

Aangepast op 05/02/09

 1. Algemeen

TMV:  hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TMV  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens beschreven in deze Privacy verklaring.

verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Tongerse modelvleugels vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Tongerse Modelvleugels vzw:

Zetel: Boeberg 110 3700  Henis–Tongeren

Email adres: info@tmv.be

 

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Je persoonsgegevens worden door de Tongerse modelvleugels  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

om lid te kunnen worden van de modelvliegclub (lidmaatschapsovereenkomst)

om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TMV

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Het bekomen van subsidiëring door de overheid.

 

 1. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : Rijksregisternummer

Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 

 1. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

Sportfederatie VML

Gemeente Tongeren voor het indienen van een subsidiërings dossier.

 

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkers overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar in dien daarvoor  schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger

 

 

7. Bewaartermijn

TMV bewaart Persoonsgegevens  niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist  Tongerse modelvleugels vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 20 jaar. In de praktijk komt het geregeld voor dat leden er tijdelijk mee stoppen en zich na enkele jaren weer inschrijven. Om dit proces te vergemakkelijken is het handig te kunnen rekenen op de beschikbare persoonsgegevens.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Alle personen die namens Tongerse modelvleugels vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

11. Wijziging privacyverklaring

Tongerse modelvleugels vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 23mei 2020